جمعه , سپتامبر 20 2019
Breaking News
Home / علوم انسانی / مقاله بررسی نقش پاداش در وفاداری سازمانی

مقاله بررسی نقش پاداش در وفاداری سازمانی

مقاله بررسی نقش پاداش در وفاداری سازمانی

دسته بندیعلوم انسانی
فرمت فایلdocx
حجم فایل117 کیلو بایت
تعداد صفحات17
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

توضیحات :

این مقاله یک فایل word دارای 17 صفحه می باشد

تمام قواعد نگارشی رعایت ده است

بخشی از متن

بررسی نقش پاداش در وفاداری سازمانی

چکیده

در فضای رقابتی كنونی، وفاداری کارکنان در سازمان های پیشرو به عنوان عاملی اساسی در رشد آن ها مورد توجه قرار گرفته است. از نتایج تحقیقات چنین بر می آید كه عوامل ضد انگیزشی از مهم ترین چالش های موجود در مسیر وفاداری سازمانی است كه كنترل آن در اختیار سازمان ها می باشد. در حالی كه امكان تسلط كافی بر شرایط محیطی و قوانین وجود ندارد. در این پژوهش، سیستم پاداش به عنوان یكی از عوامل مهم اثرگذار بر وفاداری سازمانی بررسی شده و با تحلیل اثر متقابل، سیستم های نادرست پاداش دهی به دلیل ناعادلانه بودن و ایجاد تاخیر در پرداخت به ایده ها، به عنوان یك عامل ضدانگیزشی و مانع رشد فضای كارآفرینانه در سازمان شناسایی شدند

هدف این مقاله بررسی رابطه ی سیستم پاداش با وفاداری سازمانی می باشد.. نتایج حاصل ازبررسی ها نشان دهنده ی رابطه ی معنی داری میان سیستم پاداش با وفاداری سازمانی هستند

ﻣﻘﺪﻣﻪ:

از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﻣﺤﯿﻂ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی اﻣﺮوزی اﺳﺖ،ﺣﻔﻆ و ﺑﻘﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ،ﺗﻨﻬﺎ در ﺻﻮرﺗﯽ ﻣﺤﻘﻖ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﻤﮕﺎم ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﻮر اﻗﺘﺼﺎدی، ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺤﯿﻄﯽ، ﺧﻮد را در ﻣﺴﯿﺮ ﺗﺤﻮل و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﻨﺪ. ﺗﺤﻘﻖ ﺗﺤﻮل ﮐﺎری ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺸﮑﻞ، ﻇﺮﯾﻒ و ﺣﺴﺎس اﺳﺖ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی اﯾﺪه ﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ و ﭘﺬﯾﺮش و ﭘﺮوش اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی ﺧﻼق و ﻧﻮآور ﻣﺤﻘﻖ ﻣﯽ ﺷﻮد. اﮔﺮ اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮی ﻻزم در ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ، ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﺤﯿﻄﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ذﻫﻦ ﻫﺎی دارای ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﻻزم ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺴﺎﯾﻞ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ،ﻣﺴﻠﻤﺎ ﺗﻮﻓﯿﻖ و ﺑﻬﺮه وری ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ از ﺑﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ و ﺳﺎزﻣﺎن ازﻣﯿﺪان رﻗﺎﺑﺖ ﺣﺬف ﻣﯽ ﮔﺮدد (ﭘﻮرﮐﯿﺎﻧﯽ و ﺑﺮاﻫﻮﯾﯽ،1388)

اﻫﻤﯿﺖ پاداش زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻗﺒﺎ ﺑﻪ ﻣﺰﯾﺖ رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮی دﺳﺖ ﯾﺎﺑﻨﺪ(داروچ و ﻣﮏ ﻧﺎﻟﺘﻮن،2002)،و ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ اﻫﺪاف،روش‌ﻫﺎ و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺧﻮد را در ﺟﻬﺖ ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی وفاداری کارکنان و ﻓﺮاﻫﻢ آوردن ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺧﻼق ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ(ﺣﻘﺎﯾﻖ،1380).ﻧﻮآوری،ﺧﻠﻖ اﯾﺪه ای ﺟﺪﯾﺪ و ﺗﺒﺪﯾﻞ آن ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﻮﯾﺎ در اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﯽ،ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.وفاداری سازمانی ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﯾﮏ ﭘﺪﯾﺪه ﯾﮑﺒﺎره ﻧﯿﺴﺖ، ﺑﻠﮑﻪ ﯾﮏ ﭘﺮوﺳﻪ ی ﺗﺠﻤﻌﯽ و دراز ﻣﺪت اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﮏ اﯾﺪه ی ﺟﺪﯾﺪ ﺷﺮوع و ﺑﺎ اراﺋﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ

….

ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﺎداش ﺑﺎﯾﺪ دارای ﭼﻬﺎر وﯾﮋﮔﯽ ﻣﻬﻢ ﺑﺎﺷﺪ:…

ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮی و ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﭘﮋوﻫﺶ…

وﻓﺎداری ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ…

اﻫﻤﯿﺖ وﻓﺎداری ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ…

وﻓﺎداری ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن​​​​​​​….

وﻓﺎداری ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ وپاداش

ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﺎداش

ﺟﺪول1 مولفه‌ها وﺷﺎخص‌های نظام ﻣﺠﺎع پرداخت و پاداش

ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬار ﺑﺮ وﻓﺎداری ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ

ﺣﻘﻮق، دﺳﺘﻤﺰد و ﭘﺎداش:

راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﺎداش وﺟﻬﺖ ﮔﯿﺮی ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت

ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﺎداش و ﻧﮕﺮش ﮐﺎرﮐﻨﺎن

ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﭘﮋوﻫﺶ

ﻧﺘﺎﯾﺞ و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات

منابع​​​​​​​ به صورت فارسی و انگلیسی

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

About جزوه

Check Also

دانلود. پاورپوینت فصل چهارم کتاب تئوری حسابداری مالی کریگ دیگان با عنوان تئوری های هنجاری حسابداری – حسابداری تغییر قیمت ها

پاورپوینت فصل چهارم کتاب تئوری حسابداری مالی کریگ دیگان با عنوان تئوری های هنجاری حسابداری …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *