شنبه , سپتامبر 21 2019
Breaking News
Home / معدن / معادن نمک گرمسار – گنبدهای نمک

معادن نمک گرمسار – گنبدهای نمک

معادن نمک گرمسار - گنبدهای نمک

دسته بندیمعدن
فرمت فایلdocx
حجم فایل227 کیلو بایت
تعداد صفحات213
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

معادن نمک گرمسار – گنبدهای نمک

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول:كلیات

1-1)هدف………………………………… 15

1-2)پیشینه و تحقیق………………………. 15

1-3)روش كار و تحقیق……………………… 15

فصل دوم : اختصاصات عمومی نمکها در ایران ….. 17

الف : کلیاتی درمورد نمکها ………………. 18

1-2 تاریخچه نمک ……………………….. 18

2-2 نمک وموارد استفاده آن ……………… 20

3-2 پراکندگی و مقدار تولید نمک درجهان ….. 20

ب: ژئو شیمی و کانی شناسی ……………….. 27

4-2 ژئوشیمی …………………………… 27

5-2 کانی شناسی نمکی (‌هالیت )‌……………. 28

6-2 کانی های همراه هالیت ………………. 31

7-2 فرایندهای بعد از رسوبگذاری …………. 34

پ: شرایط ومحیط تشکیل هالیت ……………. 37

8-2 شرایط تشکیل هالیت ………………….. 37

9-2 محیط تشکیل نمک (‌هالیت )‌…………….. 39

10-2 ذخایر تبخیری قدیمی و محیط تشکیل آن …. 41

11-2 موقعیت های مناسب برای رسوب تبخیری ها .. 44

12-2 سبخا …………………………….. 46

13-2 محیط های دریایی……………………. 47

14-2 نمک های غول آسا چگونه بوجود آمدهاند ؟.. 48

ث:انواع ژنتیکی کارنسارها نمک ……………. 53

15-2 اقیانوس ها ودریاها ………………… 53

16-2 دریاچه ها ………………………… 54

17- 2 آبهای زیر زمینی (‌شورابه ها )‌………. 56

18-2 حوضه های دریاچه ای نوع پلایا ……….. 57

19-2 نهشته های نمک لایه ای ……………… 57

20-2 گنبدهای نمکی …………………….. 59

21-2 کانی های همراه گنبدهای نمکی ………. 61

22-2 پدیده دگرگونی در گنبدهای نمکی ……… 62

23-2 چگونگی حرکت در گنبدهای نمکی ………. 63

ج)‌برخی از مدلهای پیدایش ذخایر تبخیری…….. 69

24-2 مدل یا تئوری حوضه های دارای سد (Ochsenius 1877)) 69

25-2 مدل دریاچه ای والتر ( 1903)…………. 70

26-2 مدل تبخیرهای آب های عمیق (Schmalz 1969)…… 70

27-2 تئوری یا مدل حوضه خشک شده (Hus 1972)…… 75

28-2 مدل حوضه خشک شده در درون مدل استاتیک .. 75

29-2 مدل ولکانوژنیک نهشته های تبخیری …….. 77

آثار ومعادن نمک ایران در دورانهای مختلف زمین شناسی 82

30-2 نمك های پركامبرین پسین در زون زاگرس….. 82

31-2 گنبدهای نمكی استان هرمزگان………….. 86

1-31-2 گنبد نمكی قشم……………………. 86

2-31-2 گنبد نمكی سیاهو………………….. 88

3-31-2 گنبد نمكی گچین…………………… 89

32-2 نمك های ژوراسیك فوقانی……………… 90

33-2 آثار و گنبدهای نمكی استان كرمان……… 91

1-33-2 گنبد نمكی علی آباد……………….. 91

2-33-2 گنبد نمكی اسماعیل آباد……………. 91

3-33-2 نمك آبی راین…………………….. 92

4-33-2 نمك آبی كویر لوت شهداد……………. 92

5-33-2 نمك آبی نوق……………………… 93

34-2 نمك های ائوسن در زون ایران مركزی…….. 93

1-34-2 زمین شناسی حوضه كلوت (شمال خاوری اردكان) 95

2-34-2 برخی از معادن و آثار نمكی اردكان یزد.. 97

3-34-2 گنبدهای نمكی حوضه یزد…………….. 97

الف-معدن متروكه نمك حاجی آباد……………. 98

ب-معدن متروكه نمك رستاق یزد……………… 98

ج-كانال نمك عقدا……………………….. 99

35-2 نمك های ائو-الیگوسن………………… 99

36-2 نمك های ترسیر در زون ایران مركزی……. 101

37-2 آثار و ذخایر نمكی ترسیر استان سمنان…. 103

1-37-2 خلاصه ای از زمین شناسی استان سمنان…. 104

2-37-2 اندیس ها و معادن نمك در منطقه گرمسار-ایوانكی 105

الف-معدن كوه نمك…………………….. 105

ب-معدن تخت رستم……………………… 105

ج-معدن سردره………………………… 106

د-معدن سیالك………………………… 106

ه-برونزدهای نمكی باختر و جنوب باختری گرمسار 107

و-برونزدهای نمكی باختر كوه كلرز (شمال باختری گرمسار) 107

ز-معدن راه راهك……………………… 108

ح-معدن كرند…………………………. 108

ط-معدن ناروبنه………………………. 109

ی- معدن بنه كوه……………………… 109

ك-معدن رودخانه شور…………………… 109

3-37-2 اندیس ها و معادن نمك در محدوده ده نمك گرمسار 110

الف-معدن گزوشك………………………. 110

ب-معدن چاه غلغل……………………… 111

ج-معدن شهر آباد……………………… 111

د-معدن حسین آباد ده نمك………………. 112

ه-برونزدهای نمكی لاسگرد دشت……………. 112

و-نمك های محدوده سرخه………………… 113

ز-معدن لاهورد………………………… 113

ح-برونزدهای نمكی نمكان……………….. 113

6-37-2 اندیس ها و معادن نمك محدوده میامی…. 119

38-2 آثار و ذخایر نمك ترسیر استان خراسان…. 120

1-38-2 زمین شناسی استان خراسان………….. 120

2-38-2 معادن و آثار نمكی استان خراسان……. 122

1-معدن نمكی آبقوی……………………. 122

2-معدن نمك عمارلو……………………. 123

3-معدن نمك حصار یزدان………………… 124

4-معدن نمك سلطان آباد………………… 124

5-معدن نمك غار………………………. 124

6-معدن نمك اسلام قلعه…………………. 125

7-كالشور سبزوار……………………… 125

8-معدن نمك آبی گدار خماری…………….. 125

9-نمك زار سبزوار…………………….. 125

10-نمك آبی جاجرم…………………….. 126

39-2 ذخایر یا آثار نمكی میوسن…………… 127

1-40-2 خلاصه ای از زمین شناسی زاگرس طی نئوژن….

الف-آثار نمكی استان لرستان……………… 128

1-نمك چل قادی (سفید دشت)……………… 128

2-مظهر معدن نمكی چالكل……………….. 128

3-نمك چم چیر (امیر آباد)……………… 130

4-مظهر معدنی نمك بابا بهرام…………… 130

41-2 آثار و معادن نمك زون ایران مركزی در میوسن 131

1-41-2 خلاصه ای از زمین شناسی ایران مركزی در میوسن 131

الف-گنبدها یا معادن نمك محدوده قم……….. 132

زمین شناسی نواحی قم در نئوژن و كواترنر…… 132

1- گنبد نمكی قم یا كوه نمك…………….. 134

2- گنبد نمكی یزدان……………………. 135

3- گنبد نمكی آخ………………………. 136

4- گنبد نمكی شیخ حاجی…………………. 136

3-41-2 خلاصه ای از زمین شناسی استان تهران در ترسیر و كواترنر 137

42-2 آثار و معادن نمك زون البرز در میوسن…. 140

1-42-2 خلاصه ای از زمین شناسی زون البرز در میوسن 140

2-42-2 گنبد ها یا آثار نمك در استان آذربایجان 140

خلاصه ای از زمین شناسی آذربایجان…………. 140

1-گنبد نمك مزرعه…………………….. 141

2-گنبد نمكی ایوند……………………. 142

3-گنبد نمكی سار……………………… 142

4-گنبد نمكی ترب……………………… 142

5-گنبد نمكی منور…………………….. 143

6-گنبد نمكی شوره دره…………………. 143

7-گنبد نمك قره آغاج تبریز…………….. 143

8-گنبد نمك تازه كند………………….. 144

9-گنبد نمك نهند……………………… 144

10-گنبد نمكی داش اسپیران……………… 144

11-گنبد نمكی خواجه…………………… 145

12-گنبد نمكی چوپانلو (دوزلاخ)………….. 145

13-گنبد نمكی قزلجه…………………… 145

14-معدن نمك هریس…………………….. 146

15-معدن نمك قاپولوق………………….. 146

16-گنبدهای نمكی اواوغلی………………. 146

17-گنبد نمكی خاك مردان……………….. 146

18-گنبد نمكی قلیچ تپه………………… 146

19-گنبد نمكی زنجیره………………….. 148

20-گنبد نمك امیر بیك…………………. 148

21-گنبد نمكی شعبانلو…………………. 148

22-گنبد نمكی كشك سرای………………… 149

23-معدن نمك مامان……………………. 149

3-42-2 معادن و آثار نمك استان زنجان……… 150

1-معدن نمك خرم آباد(جبا)……………… 151

2-معدن نمك زهستر آباد………………… 152

3-مظهر نمك گنبد……………………… 152

4-مظهر نمك گچی قشلاق………………….. 152

5-نمك آبی و نمك سنگی ردوبار الموت (گرما رود سفلی) 153

6-مظهر نمك طالقان……………………. 153

43-2 نمك های پلیوسن…………………… 153

44-2 نهشته های نمكی كویر (هولوسن تا كنون).. 154

1-44-2 پلایاهای خور……………………. 155

2-44-2 مرداب یا باتلاق گاو خونی…………. 157

3-44-2 چگونگی تشكیل نمك در مرداب گاو خونی.. 158

45-2 نمك های عهد حاضر…………………. 160

1-45-2 دریاچه های شور ایران……………. 160

الف-دریاچه ارومیه……………………. 160

ب- دریاچه نمك……………………….. 162

ج-دریاچه حوض سلطان…………………… 163

د-دریاچه بختگان……………………… 164

ه- دریاچه مهارلو…………………….. 165

9- دریاچه شورابیل اردبیل ………………. 166

فصل سوم : گنبدهای نمكی گرمسار ………….. 167

1-3- موقعیت جغرافیایی …………………. 168

2-3- مطالعه كارهای انجام شده قبلی ………. 169

– زمین شناسی …………………………. 171

2-3 – زمین شناسی عمومی ………………… 172

4-3- زمین شناسی شمال غرب گرمسار ………… 172

4-3-1- نمك S …………………………. 173

4-3-2- نمك و مارن زرشكی MP-S……………. 174

4-3-3- مارن زرشكی …………………… 174

4-3-4- مارن الوان …………………….. 175

4-3-5- ولكانیك ……………………….. 176

4-3-6- شیل سبز sh……………………… 177

4-3-7- گچ وشیل sh – G………………….. 178

4-3-8- ژیپس توده‌ای ………………….. 178

4-3-9- آهك قم O-M……………………… 179

4-3-10- سازند قرمز فوقانی ……………… 180

4-3-11-سازند هزار دره …………………. 181

4-3-12- سازند كهریزك ………………….. 182

4-3-13- گچ كواترنر…………………….. 183

4-3-14- پادگانه های آبرفتی …………….. 183

4-3-15- رسوبات عهد حاضر و مخروط افكنه …… 184

4-3-16- كفه های رسی و نمكی …………….. 185

4-3-17- آبراهه و كانال های رودخانه ای …… 185

5-3-1- زمین شناسی ساختمانی …………….. 186

5-3-2- گسل‌ها …………………………. 187

-معادن فعال نمک گرمسار ………………… 189

3-1-معدن كوهدشت كهن …………………… 190

3-2-معدن نمك قائم …………………….. 192

3-3- معدن نمك غرب قائم ………………… 193

3-4-معدن نمك مروارید ………………….. 193

3-5- معدن نمك سالار ……………………. 194

3-6- معدن نمك راهراهك …………………. 195

3-7- معدن تخت رستم ……………………. 195

3-8-معدن نمك سیالك ……………………. 196

3-9- معدن نمك میلاد ……………………. 199

3-10- معدن نمك صادقی ………………….. 201

3-11- معدن نمك سرو…………………….. 202

فصل چهارم : شرح كوتاهی بر فرآوری سنگ نمك … 206

4-1- كارخانه نمك كوبی زهره……………… 206

4-2- كارخانه نمك تصفیه خوراكی زهره ……… 208

فصل پنجم :نتیجه گیری و پیشنهادات ……….. 211

منابع ……………………………….. 213

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

About جزوه

Check Also

دانلود تحقیق سرباره

دسته بندی معدن فرمت فایل doc حجم فایل 84 کیلو بایت تعداد صفحات 14 برای …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *