سه شنبه , ژوئن 18 2019
Breaking News
Home / معدن / معادن نمک گرمسار – گنبدهای نمک

معادن نمک گرمسار – گنبدهای نمک

معادن نمک گرمسار - گنبدهای نمک

دسته بندیمعدن
فرمت فایلdocx
حجم فایل227 کیلو بایت
تعداد صفحات213
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

معادن نمک گرمسار – گنبدهای نمک

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول:كلیات

1-1)هدف………………………………… 15

1-2)پیشینه و تحقیق………………………. 15

1-3)روش كار و تحقیق……………………… 15

فصل دوم : اختصاصات عمومی نمکها در ایران ….. 17

الف : کلیاتی درمورد نمکها ………………. 18

1-2 تاریخچه نمک ……………………….. 18

2-2 نمک وموارد استفاده آن ……………… 20

3-2 پراکندگی و مقدار تولید نمک درجهان ….. 20

ب: ژئو شیمی و کانی شناسی ……………….. 27

4-2 ژئوشیمی …………………………… 27

5-2 کانی شناسی نمکی (‌هالیت )‌……………. 28

6-2 کانی های همراه هالیت ………………. 31

7-2 فرایندهای بعد از رسوبگذاری …………. 34

پ: شرایط ومحیط تشکیل هالیت ……………. 37

8-2 شرایط تشکیل هالیت ………………….. 37

9-2 محیط تشکیل نمک (‌هالیت )‌…………….. 39

10-2 ذخایر تبخیری قدیمی و محیط تشکیل آن …. 41

11-2 موقعیت های مناسب برای رسوب تبخیری ها .. 44

12-2 سبخا …………………………….. 46

13-2 محیط های دریایی……………………. 47

14-2 نمک های غول آسا چگونه بوجود آمدهاند ؟.. 48

ث:انواع ژنتیکی کارنسارها نمک ……………. 53

15-2 اقیانوس ها ودریاها ………………… 53

16-2 دریاچه ها ………………………… 54

17- 2 آبهای زیر زمینی (‌شورابه ها )‌………. 56

18-2 حوضه های دریاچه ای نوع پلایا ……….. 57

19-2 نهشته های نمک لایه ای ……………… 57

20-2 گنبدهای نمکی …………………….. 59

21-2 کانی های همراه گنبدهای نمکی ………. 61

22-2 پدیده دگرگونی در گنبدهای نمکی ……… 62

23-2 چگونگی حرکت در گنبدهای نمکی ………. 63

ج)‌برخی از مدلهای پیدایش ذخایر تبخیری…….. 69

24-2 مدل یا تئوری حوضه های دارای سد (Ochsenius 1877)) 69

25-2 مدل دریاچه ای والتر ( 1903)…………. 70

26-2 مدل تبخیرهای آب های عمیق (Schmalz 1969)…… 70

27-2 تئوری یا مدل حوضه خشک شده (Hus 1972)…… 75

28-2 مدل حوضه خشک شده در درون مدل استاتیک .. 75

29-2 مدل ولکانوژنیک نهشته های تبخیری …….. 77

آثار ومعادن نمک ایران در دورانهای مختلف زمین شناسی 82

30-2 نمك های پركامبرین پسین در زون زاگرس….. 82

31-2 گنبدهای نمكی استان هرمزگان………….. 86

1-31-2 گنبد نمكی قشم……………………. 86

2-31-2 گنبد نمكی سیاهو………………….. 88

3-31-2 گنبد نمكی گچین…………………… 89

32-2 نمك های ژوراسیك فوقانی……………… 90

33-2 آثار و گنبدهای نمكی استان كرمان……… 91

1-33-2 گنبد نمكی علی آباد……………….. 91

2-33-2 گنبد نمكی اسماعیل آباد……………. 91

3-33-2 نمك آبی راین…………………….. 92

4-33-2 نمك آبی كویر لوت شهداد……………. 92

5-33-2 نمك آبی نوق……………………… 93

34-2 نمك های ائوسن در زون ایران مركزی…….. 93

1-34-2 زمین شناسی حوضه كلوت (شمال خاوری اردكان) 95

2-34-2 برخی از معادن و آثار نمكی اردكان یزد.. 97

3-34-2 گنبدهای نمكی حوضه یزد…………….. 97

الف-معدن متروكه نمك حاجی آباد……………. 98

ب-معدن متروكه نمك رستاق یزد……………… 98

ج-كانال نمك عقدا……………………….. 99

35-2 نمك های ائو-الیگوسن………………… 99

36-2 نمك های ترسیر در زون ایران مركزی……. 101

37-2 آثار و ذخایر نمكی ترسیر استان سمنان…. 103

1-37-2 خلاصه ای از زمین شناسی استان سمنان…. 104

2-37-2 اندیس ها و معادن نمك در منطقه گرمسار-ایوانكی 105

الف-معدن كوه نمك…………………….. 105

ب-معدن تخت رستم……………………… 105

ج-معدن سردره………………………… 106

د-معدن سیالك………………………… 106

ه-برونزدهای نمكی باختر و جنوب باختری گرمسار 107

و-برونزدهای نمكی باختر كوه كلرز (شمال باختری گرمسار) 107

ز-معدن راه راهك……………………… 108

ح-معدن كرند…………………………. 108

ط-معدن ناروبنه………………………. 109

ی- معدن بنه كوه……………………… 109

ك-معدن رودخانه شور…………………… 109

3-37-2 اندیس ها و معادن نمك در محدوده ده نمك گرمسار 110

الف-معدن گزوشك………………………. 110

ب-معدن چاه غلغل……………………… 111

ج-معدن شهر آباد……………………… 111

د-معدن حسین آباد ده نمك………………. 112

ه-برونزدهای نمكی لاسگرد دشت……………. 112

و-نمك های محدوده سرخه………………… 113

ز-معدن لاهورد………………………… 113

ح-برونزدهای نمكی نمكان……………….. 113

6-37-2 اندیس ها و معادن نمك محدوده میامی…. 119

38-2 آثار و ذخایر نمك ترسیر استان خراسان…. 120

1-38-2 زمین شناسی استان خراسان………….. 120

2-38-2 معادن و آثار نمكی استان خراسان……. 122

1-معدن نمكی آبقوی……………………. 122

2-معدن نمك عمارلو……………………. 123

3-معدن نمك حصار یزدان………………… 124

4-معدن نمك سلطان آباد………………… 124

5-معدن نمك غار………………………. 124

6-معدن نمك اسلام قلعه…………………. 125

7-كالشور سبزوار……………………… 125

8-معدن نمك آبی گدار خماری…………….. 125

9-نمك زار سبزوار…………………….. 125

10-نمك آبی جاجرم…………………….. 126

39-2 ذخایر یا آثار نمكی میوسن…………… 127

1-40-2 خلاصه ای از زمین شناسی زاگرس طی نئوژن….

الف-آثار نمكی استان لرستان……………… 128

1-نمك چل قادی (سفید دشت)……………… 128

2-مظهر معدن نمكی چالكل……………….. 128

3-نمك چم چیر (امیر آباد)……………… 130

4-مظهر معدنی نمك بابا بهرام…………… 130

41-2 آثار و معادن نمك زون ایران مركزی در میوسن 131

1-41-2 خلاصه ای از زمین شناسی ایران مركزی در میوسن 131

الف-گنبدها یا معادن نمك محدوده قم……….. 132

زمین شناسی نواحی قم در نئوژن و كواترنر…… 132

1- گنبد نمكی قم یا كوه نمك…………….. 134

2- گنبد نمكی یزدان……………………. 135

3- گنبد نمكی آخ………………………. 136

4- گنبد نمكی شیخ حاجی…………………. 136

3-41-2 خلاصه ای از زمین شناسی استان تهران در ترسیر و كواترنر 137

42-2 آثار و معادن نمك زون البرز در میوسن…. 140

1-42-2 خلاصه ای از زمین شناسی زون البرز در میوسن 140

2-42-2 گنبد ها یا آثار نمك در استان آذربایجان 140

خلاصه ای از زمین شناسی آذربایجان…………. 140

1-گنبد نمك مزرعه…………………….. 141

2-گنبد نمكی ایوند……………………. 142

3-گنبد نمكی سار……………………… 142

4-گنبد نمكی ترب……………………… 142

5-گنبد نمكی منور…………………….. 143

6-گنبد نمكی شوره دره…………………. 143

7-گنبد نمك قره آغاج تبریز…………….. 143

8-گنبد نمك تازه كند………………….. 144

9-گنبد نمك نهند……………………… 144

10-گنبد نمكی داش اسپیران……………… 144

11-گنبد نمكی خواجه…………………… 145

12-گنبد نمكی چوپانلو (دوزلاخ)………….. 145

13-گنبد نمكی قزلجه…………………… 145

14-معدن نمك هریس…………………….. 146

15-معدن نمك قاپولوق………………….. 146

16-گنبدهای نمكی اواوغلی………………. 146

17-گنبد نمكی خاك مردان……………….. 146

18-گنبد نمكی قلیچ تپه………………… 146

19-گنبد نمكی زنجیره………………….. 148

20-گنبد نمك امیر بیك…………………. 148

21-گنبد نمكی شعبانلو…………………. 148

22-گنبد نمكی كشك سرای………………… 149

23-معدن نمك مامان……………………. 149

3-42-2 معادن و آثار نمك استان زنجان……… 150

1-معدن نمك خرم آباد(جبا)……………… 151

2-معدن نمك زهستر آباد………………… 152

3-مظهر نمك گنبد……………………… 152

4-مظهر نمك گچی قشلاق………………….. 152

5-نمك آبی و نمك سنگی ردوبار الموت (گرما رود سفلی) 153

6-مظهر نمك طالقان……………………. 153

43-2 نمك های پلیوسن…………………… 153

44-2 نهشته های نمكی كویر (هولوسن تا كنون).. 154

1-44-2 پلایاهای خور……………………. 155

2-44-2 مرداب یا باتلاق گاو خونی…………. 157

3-44-2 چگونگی تشكیل نمك در مرداب گاو خونی.. 158

45-2 نمك های عهد حاضر…………………. 160

1-45-2 دریاچه های شور ایران……………. 160

الف-دریاچه ارومیه……………………. 160

ب- دریاچه نمك……………………….. 162

ج-دریاچه حوض سلطان…………………… 163

د-دریاچه بختگان……………………… 164

ه- دریاچه مهارلو…………………….. 165

9- دریاچه شورابیل اردبیل ………………. 166

فصل سوم : گنبدهای نمكی گرمسار ………….. 167

1-3- موقعیت جغرافیایی …………………. 168

2-3- مطالعه كارهای انجام شده قبلی ………. 169

– زمین شناسی …………………………. 171

2-3 – زمین شناسی عمومی ………………… 172

4-3- زمین شناسی شمال غرب گرمسار ………… 172

4-3-1- نمك S …………………………. 173

4-3-2- نمك و مارن زرشكی MP-S……………. 174

4-3-3- مارن زرشكی …………………… 174

4-3-4- مارن الوان …………………….. 175

4-3-5- ولكانیك ……………………….. 176

4-3-6- شیل سبز sh……………………… 177

4-3-7- گچ وشیل sh – G………………….. 178

4-3-8- ژیپس توده‌ای ………………….. 178

4-3-9- آهك قم O-M……………………… 179

4-3-10- سازند قرمز فوقانی ……………… 180

4-3-11-سازند هزار دره …………………. 181

4-3-12- سازند كهریزك ………………….. 182

4-3-13- گچ كواترنر…………………….. 183

4-3-14- پادگانه های آبرفتی …………….. 183

4-3-15- رسوبات عهد حاضر و مخروط افكنه …… 184

4-3-16- كفه های رسی و نمكی …………….. 185

4-3-17- آبراهه و كانال های رودخانه ای …… 185

5-3-1- زمین شناسی ساختمانی …………….. 186

5-3-2- گسل‌ها …………………………. 187

-معادن فعال نمک گرمسار ………………… 189

3-1-معدن كوهدشت كهن …………………… 190

3-2-معدن نمك قائم …………………….. 192

3-3- معدن نمك غرب قائم ………………… 193

3-4-معدن نمك مروارید ………………….. 193

3-5- معدن نمك سالار ……………………. 194

3-6- معدن نمك راهراهك …………………. 195

3-7- معدن تخت رستم ……………………. 195

3-8-معدن نمك سیالك ……………………. 196

3-9- معدن نمك میلاد ……………………. 199

3-10- معدن نمك صادقی ………………….. 201

3-11- معدن نمك سرو…………………….. 202

فصل چهارم : شرح كوتاهی بر فرآوری سنگ نمك … 206

4-1- كارخانه نمك كوبی زهره……………… 206

4-2- كارخانه نمك تصفیه خوراكی زهره ……… 208

فصل پنجم :نتیجه گیری و پیشنهادات ……….. 211

منابع ……………………………….. 213

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

About جزوه

Check Also

دستورالعمل تهیه نقشه های زمین شناسی- اكتشافی ( بزرگ مقیاس)

دسته بندی معدن فرمت فایل pdf حجم فایل 1.153 مگا بایت تعداد صفحات 80 برای …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *