شنبه , سپتامبر 21 2019
Breaking News
Home / حسابداری / دانلود تحقیق اصول حسابداری در شركتها و ادارات مختلف

دانلود تحقیق اصول حسابداری در شركتها و ادارات مختلف

دانلود تحقیق اصول حسابداری در شركتها و ادارات مختلف

دسته بندیحسابداری
فرمت فایلdoc
حجم فایل36 کیلو بایت
تعداد صفحات32
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

عملكرد

هر شركتی جهت جمع آوری و ردیابی اطلاعات مالی خود ملزم به رعایت اصول حسابداری می باشد. اصول برمبنای چارچوب های مفهومی و دستورالعملهای اجرایی از سوی سازمان های فنی حسابرسی پیشنهاد می گردد كه موجبات یكنواختی و
استاندارد شدن حسابها گردد. طبق این دستورالعمل كه اجرای آن از سوی شركتها الزامی است هز ینه ها نیز جایگاهی خاص دارد. عملكرد مركز بنابراین قاعده به تفكیك سال با دو عنوان هزبنه های اداری و تشكیلاتی و هزینه های تولیدی بشرح زیر طبقه بندی گردیده است. این هزینه ها وضعیت موجود را نشان می دهد كه در مدل فعالیتی
بطور كلی دگرگون گردیده است.

جدول شماره 1 ـ 4: عملكرد هزینه ای مربوط به سال 1379

ارقام به ریال

جمع

هزینه تولیدی

هزینه اداری و تشكیلاتی

نام حساب

 1. 498.400
 2. 281.336
 3. 560.131.422
 4. 346.106
 5. 500
 6. 696.053
 7. 830.876
 8. 890.646
 9. 246.208
 10. 329.850
 11. 002.900
 12. 163.560
 13. 800
 14. 362
 15. 027.267
 16. 187.518
 17. 209.276
 18. 919.455
 19. 051.710
 20. 786.372

ـ

 1. 617.840

ـ

 1. 161.716

ـ

ـ

ـ

 1. 484.410

ـ

ـ

ـ

 1. 635.900
 2. 289.124
 3. 361.881
 4. 079.712
 5. 734
 6. 500
 7. 078.213
 8. 830.876
 9. 728.930
 10. 246.208
 11. 329.850
 12. 002.900
 13. 679.150
 14. 800
 15. 362
 16. 027.267
 17. 551.618

حقوق و مزایای مستخدمین رسمی

حقوق و مزایای مستخدمین قراردادی

دستمزد و مزایای كارگران دائم

دستمزد و مزایای كارگران فصلی

خدمات قراردادی

تعمیرات و نگهداری دارائیها

بیمه و عوارض دارائیها

آب و برق و سوخت اماكن

ارتباطات و مخابرات

هزینه های رفاهی كاركنان

چاپ و تكثیر

لوازم مصرفی

آگهی و تبلیغات

هزینه های مالی

هزینه های ذخیره استهلاك دارائیها

سایر هزینه ها

 1. 536.775.804
 2. 669.866.679
 3. 866.9.9.125

جمع هزینه های جاری

 1. 547.733.422

جمع هزینه های انجام شده از محل منابع ملی

5.084.509.226

جمع كل هزینه ها

جدول شماره 1-4 مربوط به عملكرد هزینه ای سال 1379 می باشد كه از كل هزینه ها
30% مربوط به منابع ملی می باشد كه جهت اهداف خاصی به مركز تحویل گردیده است. این اهداف شامل كمك به بازسازی ذخایر و مطالعات اصلاح نژاد و كپور صاحبان و ایجاد تأسیسات حفاظت از ذخایر می باشد.

جدول شماره 2 ـ 4: عملكرد هزینه بندی مربوط به سال 1380

ارقام به ریال

جمع

هزینه تولیدی

هزینه اداری و تشكیلاتی

نام حساب

 1. 698.112
 2. 659.286
 3. 802.103.303
 4. 800.230
 5. 967.214
 6. 373.080
 7. 962.676
 8. 846.422
 9. 187.200
 10. 542.050
 11. 981.920
 12. 245.986
 13. 396.200
 14. 020
 15. 425.667
 16. 928.171
 17. 571.289
 18. 407.306
 19. 047.401.163
 20. 800.230
 21. 493.174
 22. 279.185
 23. 600
 24. 528.192
 25. 493.000

ـ

 1. 000
 2. 354.946
 3. 800

ـ

ـ

 1. 992.300

211،126،823

 1. 251.980
 2. 702.140

ـ

 1. 474.040
 2. 093.895
 3. 907.076
 4. 318.230
 5. 694.200
 6. 542.050
 7. 746.920
 8. 891.040
 9. 233.400
 10. 020
 11. 425.667
 12. 935.871

حقوق و مزایای مستخدمین رسمی

حقوق و مزایای مستخدمین قراردادی

دستمزد و مزایای كارگران دائم

دستمزد و مزایای كارگران فصلی

خدمات قراردادی

تعمیرات و نگهداری دارائیها

بیمه و عوارض دارائیها

آب و برق و سوخت اماكن

ارتباطات و مخابرات

هزینه های رفاهی كاركنان

چاپ و تكثیر

لوازم مصرفی

آگهی و تبلیغات

هزینه های مالی

هزینه های ذخیره استهلاك دارائیها

سایر هزینه ها

 1. 328.285.537
 2. 816.774.185
 3. 511.511.352

جمع هزینه های جاری

 1. 408.927.846

جمع هزینه های انجام شده از محل منابع ملی

5.737.213.383

جمع كل هزینه ها

از مجموع هزینه های فوق 42% متعلق به منابع مالی می باشد.

جدول شماره 3 ـ 4: عملكرد هزینه ای مربوط به سال 1378

ارقام به ریال

جمع

هزینه تولیدی

هزینه اداری و تشكیلاتی

نام حساب

 1. 571.300
 2. 107.149
 3. 264.946.248
 4. 395.766
 5. 291.031
 6. 253.290
 7. 574.803
 8. 759.000
 9. 667.329
 10. 689.500
 11. 173.010
 12. 456.977
 13. 085.500
 14. 300
 15. 248.617
 16. 252.711
 17. 086.280
 18. 955.832
 19. 357.082
 20. 317.882.348
 21. 896.358
 22. 024.770
 23. 570
 24. 944.583
 25. 446.000
 26. 590.329
 27. 440.000
 28. 300
 29. 358.047

2.700.000

ـ

ـ

 1. 897.560

ـ

 1. 615.468
 2. 750.067
 3. 063.900
 4. 499.408
 5. 266.261
 6. 426.720
 7. 630.220
 8. 313.000
 9. 000
 10. 249.500
 11. 967.710
 12. 098.930
 13. 500
 14. 300
 15. 248.617
 16. 055.151
 17. 086.280

حقوق و مزایای مستخدمین رسمی

حقوق و مزایای مستخدمین قراردادی

دستمزد و مزایای كارگران دائم

خدمات قراردادی

تعمیرات و نگهداری دارائیها

بیمه و عوارض دارائیها

آب و برق و سوخت اماكن

ارتباطات و مخابرات

اجاره محل

هزینه های رفاهی كاركنان

چاپ و تكثیر

لوازم مصرفی

آگهی و تبلیغات

هزینه های مالی

هزینه های ذخیره استهلاك دارائیها

سایر هزینه ها

مطالبات مشكوك الوصول

 1. 994.595.811
 2. 052.524.779
 3. 942.071.032
 4. 214.000.000

جمع هزینه های جاری

جمع هزینه های انجام شده از محل منابع ملی

7.208.595.811

جمع كل هزینه ها

از مجموع هزینه های سال 81، معادل 44% مربوط به منابع ملی می باشد.

چنانچه در جداول فوق نشان داده شده است بخش قابل توجهی از هزینه های انجام شده مربوط به اعتبارات تأمین شده از منابع ملی بوده كه طبق آیین نامه های نحوه
هزینه كرد منابع ملی مبتنی بر طبقه بندی در غالب طرح مواد و پروژه، بوده است و طبقه بندی هزینه ها براساس هزینه ی جاری مقدور نگردید. لذا بصورت سرجمع در ذیل جدول آورده شده است.

در هزینه های مندرج در جداول 3 ساله فوق هزینه های پرسنلی بخش عمده ای از كل هزینه ها را به خود اختصاص داده است كه این نسبت در سال 79 معادل 57% و در سال 80 معادل 50% و در سال 81 معادل 52% می باشد و مابقی بعنوان هزینه های غیرپرسنلی می باشد. چنین نتیجه گیری می شود كه عنصر اصلی محرك هزینه ها نیروی انسانی می باشد كه در بخش بعدی (چگونگی انجام هزینه یابی برمبنای فعالیت) بصورت مفصل تر مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

روند فعالیتهایی كه منجر به هزینه می گردد:

از اساسی ترین اصول حسابداری فعالیت تأكید بر ساختار فعالیتی یك سازمان بجای غالب سازمانی یا اداری رسمی می باشد.

بهره برداری از منابع طبیعی بدلیل دخالت عوامل گوناگون غیرقابل كنترل همواره
پیش بینی روند تولید را با ضریب خطای بالا دچار می نماید و این كار با افزایش
فنآوری و بهره گیری از تجربه رو به بهبودی می رود.با این همه نمی توان ضریب خطا را به صفر رسانید. لیكن در بخش صنعت توانایی بشر در كنترل عوامل محیطی بیشتر است. مثلاً سازندگان خودرو در پیش بینی تولیدات خود با اطمینان بیشتری صحبت
می كنند تا تولیدكنندگان بچه ماهی در مركز مورد تحقیق بنحوی كه در صورت عدم مهاجرت بیش از حد بدلیل مساعد بودن شرایط تولیدات افزایش می یابد لذا شناسایی روند فعالیت در تكثیر ماهی سفید تابعی از شرایط محیطی می باشد. از سوی دیگر با نگرش به هزینه و نسبتهای آن می توان نتیجه گیری نمود كه بخش عمده هزینه ها، هزینه های ثابت هر دوره می باشند كه با افزایش و یا كاهش تولیدبصورت مختصر تغییر
می یابد.

چگونگی انجام هزینه یابی برمبنای فعالیت ABC:

در فصل دوم تحقیق چگونگی انجام هزینه یابی برمبنای فعالیت تشریح گردیده است كه مراحل انجام كار را در پنج مرحله انجام داده است. موارد تشریح شده شكلی ایده آل و اصولی از پیشبرد كار می باشد. این كار بصورت عملی مانند موارد فصل دوم بشرح زیر انجام گردیده است.

تحلیل فعالیتها:

با بررسی عملكرد مالی و گزارشات منتشره از سوی كارگاه و با مصاحبه های انجام شده با مدیران ارشد شیلات و كارگاه، فعالیت اصلی تكثیرو پرورش ماهیان استخوانی جهت بازسازی ذخایر ماهیان دریای خزر می باشد. این فعالیتها كه شامل تكثیر ماهیان و پرورش ماهیان بهمراه پاره ای از پروژه های تحقیقاتی كه بصورت مقطعی و بصورت غیرمستمر می باشد، انجام می شودكه این فعالیتها از فعالیتهای اصلی كارگاه بهمراه هزینه های مربوطه از فعالیت اصلی كسر و جدا شده است. در تحلیل فعالیتها، فعالیت اصلی تكثیر ماهی و پرورش ماهی می باشد كه بصورت تكثیر و پرورش ماهی سفید و تكثیر و پروش ماهی سیم است. در شكل ظاهر كار تكثیر و پرورش ماهی یك فعالیت تشخیص داده می شود. این در حالی است كه حدود 40% از بچه ماهیان رهاسازی شده از بخش خصوصی خریداری می شود. لارو بچه ماهیان تولید شده از سوی شیلات به این بخش تحویل می گردد. و لاورها پس از پرورش، مجدداُ از ایشان خریداری می گردد. جدول زیر قیمت خرید هر قطعه بچه ماهی رهاسازی شده از بخش خصوصی را نشان می دهد. ارقام به ریال

1381

1380

1379

35

40

30

با مراجعه به جدول و مطالب فوق تفكیك فعالیتهای فوق در عین درهم بودن هزینه ها، قابل تفكیك بوده كه این عمل در مرحله بعد توضیح داده می شود.

جمع آوری هزینه ها:

مرحله بعد از تحلیل فعالیتها اقدام به جمع آوری هزینه بوده است. اطلاعات هزینه ای مربوط به سالهای 1379 و 1380 و 1381 می باشد كه شامل حدود 2500 سند بوده كه در دو بخش اعتبارات داخلی و ملی تقسیم و نگهداری می شده است. جمع آوری
هزینه ها با مراجعه به تراز كل و معین جهت تعیین سقف هزینه آغاز و سپس با اقدام به سندرسی و با كمك از كارشناسان شاغل در كارگاه اعم از مالی و تخصصی به تفكیك هزینه در غالب هزینه های پرسنلی و غیرپرسنلی شد. برمبنای فعالیت تكثیر و فعالیت پرورش طبقه بندی گردید.

هزینه های پرسنلی:

با عنایت به زمان تكثیر و نفرات شاغل در امر تكثیر اقدام به استخراج هزینه های پرسنلی گردید كه با استخراج هزینه های تكثیر و تسهیم هزینه های سایر قسمتها كه در امر تكثیر مشاركت نمودند مابقی هزینه ها را به بخش پرورش اختصاص داده شد.

هزینه های غیرپرسنلی:

بخش عمده هزینه ها كه درصد كمی از كل هزینه ها را نیز به خود اختصاص داده است مربوط به هزینه های غیرپرسنلی است. استخراج اطلاعات غیرپرسنلی نیز برمبنای
هزینه های مستقیم تكثیر و پرورش و هزینه های مشترك كه متناسب با فعالیت تسهیم گردیده استخراج و طبقه بندی گردید. از مشكلات عمده جمع آوری هزینه ها، مشكل دسترسی به اسناد هزینه های ملی بوده است كه بدلیل اجازه در انجام هزینه تا پایان تیرماه سال بعد دستیابی به آن مقدور نبوده است و این امر جمع آوری اطلاعات را كه از مراحل اصلی كار بود برای اطلاعات سال 1381 مشكل نمود و موجبات تأخیر در تهیه تحقیق گردید. ضمناً در طبقه بندی هزینه های غیرپرسنلی هزینه های غیرمرتبط از مجموع هزینه ها كسر و مابقی بعنوان هزینه در فعالیتها گنجانیده شده است. وجود مغایرت در عملكرد و فعالیت ناشی از مورد اخیر است.

ردیابی هزینه ها تا فعالیت ها:

مرحله سوم چگونگی انجام كار ردیابی هزینه ها تا فعالیت ها می باشد كه شاید از عوامل اصلی محركهای هزینه می باشند كه با مراجعه به هزینه ها رابطه مستقیم فعالیت با هزینه معلوم می گردد و بنحوی كه مثلاً در صورت عدم خرید هیپوفیز جهت فعالیت تكثیر این بخش از كار با مشكل روبرو می گردد. پس می توان چنین بیان نمود كه هزینه ها موجبات فعالیت و در مقابل فعالیت ایجاد هزینه نموده است.

فایل ورد 32 ص

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

About جزوه

Check Also

دانلود.:: پاورپوینت آشنایی با اختیارهای واقعی و ارزش زمین در مدیریت سرمایه گذاری املاک و مستغلات

پاورپوینت آشنایی با اختیارهای واقعی و ارزش زمین در مدیریت سرمایه گذاری املاک و مستغلات …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *